Patrycja Balicka

Kobieta, córka, matka, przyjaciółka i psychoterapeutka.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Spokoju, wytchnienia, narodzenia

Patrycja Balicka24 grudnia 2021Komentarze (0)

Od tego trze­ba było za­cząć: nie­bo. 
Okno bez pa­ra­pe­tu, bez fu­tryn, bez szyb. 
Otwór i nic poza nim, 
Ale otwar­ty sze­ro­ko. 

Nie mu­szę cze­kać na po­god­ną noc, 
ani za­dzie­rać gło­wy, 
żeby przyj­rzeć się nie­bu. 
Nie­bo mam za ple­ca­mi, pod ręką i na po­wie­kach. 
Nie­bo owi­ja mnie szczel­nie 
i uno­si od spodu. 

Na­wet naj­wyż­sze góry 
nie są bli­żej nie­ba 
niż naj­głęb­sze do­li­ny. 
Na żad­nym miej­scu nie ma go wię­cej 
niż w in­nym. 
Ob­łok rów­nie bez­względ­nie 
przy­wa­lo­ny jest nie­bem co grób. 
Kret rów­nie wnie­bo­wzię­ty 
jak sowa chwie­ją­ca skrzy­dła­mi. 
Rzecz, któ­ra spa­da w prze­paść, 
spa­da z nie­ba w nie­bo. 

Syp­kie, płyn­ne, ska­li­ste, 
roz­pło­mie­nio­ne i lot­ne 
po­ła­cie nie­ba, okru­szy­ny nie­ba, 
po­dmu­chy nie­ba i ster­ty. 
Nie­bo jest wszech­obec­ne 
na­wet w ciem­no­ściach pod skó­rą. 

Zja­dam nie­bo, wy­da­lam nie­bo. 
Je­stem pu­łap­ką w pu­łap­ce, 
za­miesz­ki­wa­nym miesz­kań­cem, 
obej­mo­wa­nym ob­ję­ciem, 
py­ta­niem w od­po­wie­dzi na py­ta­nie. 

Po­dział na zie­mię i nie­bo 
to nie jest wła­ści­wy spo­sób 
my­śle­nia o tej ca­ło­ści. 
Po­zwa­la tyl­ko prze­żyć 
pod do­kład­niej­szym ad­re­sem, 
szyb­szym do zna­le­zie­nia do zna­le­zie­nia, 
je­śli­bym była szu­ka­na. 
Moje zna­ki szcze­gól­ne 
to za­chwyt i roz­pacz

Niebo, Wisława Szymborska

 

 

***

Na te Święta od siebie życzę Ci spokoju, wytchnienia, narodzenia tego co ma się dla Ciebie narodzić.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Patrycję Balicką Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Patrycja Balicka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem patrycja.balicka@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: